6
Текст

корлязи, венедици, фрягове и прочии, приседят к полуд(е)нью, соседятьс(я) со племенем Хамовым.
Симъ ж(е). Хам и Афеть, розделивше землю и жребьи метавше, и никомуж(е) преступати въ жребий братень, и живяху кождо въ своей части. И быс(ть) языкъ един. И умножившимъся ч(е)л(овъ)комъ на земли, и помыслиша создати столпъ до н(е)б(е)си и град около ег(о) Вавилонъ. И създаша столпъ за 40 лът, и не свершенъ быс(ть). И сниде Г(оспод)ь Б(ог)ъ видъти град и столпъ, и реч(е) Г(оспод)ь Б(ог)ъ: "Се род единъ и языкъ единъ". И смеси Г(оспод)ь Б(ог)ъ языки, и раздели на 70 и 2 языка, и рассеа по всей земли. По размешении же языкъ Б(ог)ъ вътром великым разрушити столпъ повелъ, и ес(ть) останок ег(о) межи Асира и Вавилона, и ес(ть) въ высоту и в ширину локот 5433 локти. В лъта многа храним останок.
По размешении же столпа и по разделение языкъ прияша с(ы)н(о)ве Сифови въсточныя (Над словами "Сифови въсточныя" приписано "Арфаксад".) страны, а Хамови с(ы)н(о)ве полуд(е)ныа (Над словами "сынове полуденыа" приписано "Ханаон".) страны, Афетови ж(е) с(ы)н(о)ве западныа (Над словами "сынове западныа" приписано "Гамед и Магог и Мадаи".) страны прияша и полуденныа ( Над словом "полуденныа" приписано "полунощныи".) страны (На поле около трех строк, начинающихся словами "Сифови...", "полуденныа..." и "страны", приписано (запись частично срезана): "...язык словенский... и всели по [с]тарым местам" (край листа срезан).). От сих же 70 и 2 языку быс(ть) язык словенескъ, от племени ж(е) Афетова, нарицаеми иновърци, еже суть словене.
По мнозъ же временех съли суть словъни по Дунаеви, гдъ ес(ть) Угорьская земля, и Болгаръскаа земля, и от тъх словенъ разидошас(я) по земли и прозвашас(я) имены своими, гдъ съдши и на котом (А — которомъ) мъсте. Якож(е) пришедше седоша на рецъ именем Морава, и прозвашас(я) морава, а друизи (А — друзии) чеси нарекошас(я). А се ти же словъне ж(е): хорвате бълии, и сербь, и хорутане. Волотом (А — волохомъ) бо нашедшим на словены на дунайскыя, и съдшим в них, и насилящи им, словъне ж(е) они пришедше седоше (А — седоша) на Висле, и про-